Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomatic immunity /diplə,mætik i'mju:nəti/  

  • quyền miễn trừ ngoại giao