Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomatic service /dipləmætik ,sɜ:vis/  

  • ngành ngoại giao