Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discriminative /dis'kriminətiv/  

  • Tính từ
    rõ ràng, tách bạch
    biết phân biệt, có óc phán đoán, biết suy xét, sáng suốt