Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harmonious /hɑ:'məʊniəs/  

 • Tính từ
  hòa thuận; hòa hợp
  a harmonious community
  một cộng đồng hòa thuận
  a harmonious atmosphere
  một không khí hòa hợp
  hài hòa
  a harmonious group of buildings
  một nhóm tòa nhà bố trí hài hòa
  du dương, êm tai
  harmonious sounds
  những âm thanh êm tai

  * Các từ tương tự:
  harmoniously