Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm mê họăc, quyến rũ, mê người
  a charming smile
  nụ cười quyến rũ
  a charming song
  bài hát mê người

  * Các từ tương tự:
  charmingly