Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enthrall /in'θrɔ:l/  

  • Ngoại động từ
    mê hoặc, làm mê mệt
    (thường), (nghĩa bóng) nô dịch hoá

    * Các từ tương tự:
    enthralling, enthrallingly, enthrallment