Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  văn hóa
  a society without much culture
  một xã hội không mấy văn hóa
  she is a woman of considerable culture
  bà là một phụ nữ có văn hóa cao
  ông ta đã nghiên cứu nền văn hóa các nước Phương Đông
  the culture of the Eskimos
  nền văn hóa của người Eskimô
  sự tu dưỡng, sự trau dồi
  physical culture
  sự trau dồi thể lực, thể dục
  sự trồng trọt
  sự nuôi (tằm, ong, sò...)
  mẻ cấy vi khuẩn (để nghiên cứu khoa học)
  a culture of cholera germs
  mẻ cấy vi khuẩn dịch tả

  * Các từ tương tự:
  Culture of poverty hypothesis, culture shock, culture vulture, cultured, cultured pearl