Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

culture vulture /'kʌlt∫ə,vʌlt∫ə[r]/  

  • (khẩu ngữ, đùa hay nghĩa xấu)
    người khát khao văn hóa