Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Culture of poverty hypothesis   

  • (Kinh tế) Giả thuyết về văn hoá nghèo khổ