Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    tập tục
    social mores
    tập tục xã hội