Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

civilization /sivilai'zeiʃn/  

 • Danh từ
  sự làm cho văn minh, sự khai hoá
  nền văn minh
  the civilization of mankind
  nền văn minh của loài người
  những nước văn minh, những dân tộc văn minh

  * Các từ tương tự:
  civilization, civilisation