Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cultured pearl /'kʌlt∫ədpɜ:l/  

  • ngọc [do] trai nuôi