Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refinement /ri'fainmənt/  

 • Danh từ
  sự tinh chế
  refinement of sugar
  sự tinh chế đường
  sự tao nhã, sự thanh nhã
  a person of great refinement
  một người rất tao nhã
  (thường số nhiều) chi tiết cải tiến tinh vi; nét tinh vi
  mọi chi tiết cải tiến tinh vi của công nghệ thế kỷ 20
  những nét tinh vi của thủ đoạn tàn ác, những thủ đoạn tàn ác tinh vi