Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nuance /'nju:ɑ:ns/  /'nju:ɑ:ns/

  • Danh từ
    sắc thái
    sắc thái nghĩa (của một từ…)