Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tinh tế, sự tế nhị, ý tinh tế, chi tiết tế nhị