Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lễ độ, phép lịch sự