Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amiability /,eimiə'biliti/  

  • Danh từ
    sự hữu nghị, sự tốt bụng, sự hòa nhã