Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuật ngoại giao; ngành ngoại giao
    các vấn đề quốc tế phải được giải quyết bằng ngoại giao chứ không phải bằng chiến tranh
    tài xã giao, tài giao thiệp