Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suaveness /'swɑ:vnis/  

 • Danh từ
  (thường xấu) thái độ ngọt ngào (đàn ông)
  suavity
  /'swɑ:vəti/
  Danh từ
  (thường xấu) thái độ ngọt ngào (đàn ông)