Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gentility /dʒen'tiləti/  

  • Danh từ
    dáng vẻ lịch sự kiểu cách, dáng vẻ thượng lưu