Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự sinh sản
  the breeding season
  mùa sinh sản
  sự gây giống; sự chăn nuôi
  sự giáo dục; phong cách đẹp
  a man of good breeding
  một người đàn ông có phong cách đẹp

  * Các từ tương tự:
  breeding-ground