Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có học thức, có văn hóa

    * Các từ tương tự:
    cultured pearl