Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật) con thỏ
  da lông thỏ
  gloves lined with rabbit
  găng tay lót da lông thỏ
  thịt thỏ
  (khẩu ngữ) đấu thủ xoàng (chơi quần vợt…)
  Động từ
  (+ on about) (khẩu ngữ, xấu) nói dông dài
  anh đang nói dông dài về cái gì thế?
  (thường go rabbiting) đi săn thỏ

  * Các từ tương tự:
  rabbit punch, rabbit-fever, rabbit-hole, rabbit-hutch, rabbit-warren, rabbitry, rabbity