Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnetism /'mægnətizəm/  

  • Danh từ
    từ học
    sức quyến rũ; sức thu hút mạnh mẽ