Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuật vẽ (vẽ đồ họa, vẽ kỹ thuật)
    bức vẽ (vẽ đồ họa, vẽ kỹ thuật)

    * Các từ tương tự:
    drawing card, drawing program, drawing scale, drawing-bench, drawing-block, drawing-board, drawing-knife, drawing-machine, drawing-mill