Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thiết bị để vẽ
    máy kéo dây thép