Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monochrome /'mɔnəkrəʊm/  

 • Tính từ
  đơn sắc, đen trắng
  a monochrome photograph
  ảnh đen trắng
  Danh từ
  nghệ thuật vẽ tranh đen trắng
  bức tranh (bức ảnh) trắng đen