Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

composition /,kɒmpə'zi∫n/  

 • Danh từ
  sự sáng tác; bài sáng tác, tác phẩm
  one of the Beethoven's most famous composition
  một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Beethoven
  bài luận (ở trường)
  kết cấu; cấu tạo
  the composition of the soil
  kết cấu của đất
  he has a touch of madness in his composition
  anh ta hơi tàng tàng
  bố cục (trong một bức họa…)
  chất tổng hợp (giả cẩm thạch, giả ngà…)
  a composition floor
  sàn nhà bằng chất liệu tổng hợp

  * Các từ tương tự:
  composition resistor, composition-book, composition-mental, compositional, compositionally