Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drawing-knife /'drɔ:iɳnaif/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) cái bào gọt