Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drawing-board /'drɔ:iηbɔ:d/  

  • Danh từ
    ván vẽ
    [go] back to the drawing-board
    chuẩn bị một kế họach mới do kế hoạch trước đã thất bại