Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drawing-bench /'drɔ:iɳbentʃ/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) máy kéo sợi (kim loại)