Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drawing scale /'dr:ɔ:iɳskeil/  

  • Danh từ
    thước tỷ lệ