Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drawing-block /'drɔ:iɳblɔk/  

  • Danh từ
    sổ lề để vẽ