Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bức phác họa; bản phác thảo
  make a sketch of a face
  phác họa một khuôn mặt
  give a sketch of one's plans
  đưa ra bản phác thảo về kế hoạch của mình
  bài viết vui ngắn
  bà ta viết những bài viết vui ngắn cho một tạp chí
  Động từ
  phác họa; phác thảo
  let me just sketch in (outthe main points of our plan
  hãy để tôi phác thảo thử xem những nét chính của kế hoạch của chúng ta

  * Các từ tương tự:
  sketch map, sketch-book, sketch-map, sketch-pad, sketcher, sketchily, sketchiness, sketchy