Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sketch-pad /'sket∫pæd/  

  • Danh từ
    vở phác họa