Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người vẽ phác; người phác thảo (kế hoạch...)