Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] sơ sài
    the book treats the problem rather sketchily
    cuốn sách xét vấn đề quá sơ sài