Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] dữ, [một cách] thô bạo, [một cách] cục cằn
  treat somebody roughly
  đối xử thô bạo đối với ai
  [một cách] ráp, chưa trơn
  a roughly made table
  chiếc bàn làm xong còn ráp
  đại khái; khoảng chừng
  about forty miles, roughly speaking
  khoảng bốn năm mươi dặm, đại khái thế