Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mercilessly /'mɜ:siləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhẫn tâm, [một cách] tàn nhẫn