Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

violently /'vaiələntli/  

 • Phó từ
  [một cách] hung dữ, [một cách] dữ dội, [một cách] mãnh liệt
  attack violently
  tấn công dữ dội
  [một cách] mãnh liệt, [một cách] mạnh mẽ
  he fell violently in love with her
  hắn đâm ra yêu cô ta mãnh liệt
  [một cách] ác liệt, [một cách] dữ dội