Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primitively /'primitivli/  

  • Phó từ
    [một cách] nguyên thủy
    [một cách] đơn sơ