Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inefficiently /,ini'fi∫ntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không có khả năng
    [một cách] không có hiệu suất cao