Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] thô
    [một cách] thô thiển; [một cách] thô kệch
    [một cách] thô lỗ