Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unkindly /,ʌn'kaindly/  

  • Phó từ
    [một cách] không tử tế, [một cách] không tốt
    [một cách] tàn nhẫn, [một cách] ác