Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

savagely /'sævidʒli/  

  • Phó từ
    [một cách] dã man, [một cách] man rợ
    [một cách] gay gắt