Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    vô tâm, nhẫn tâm