Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patchily /'pæt∫li/  

  • Phó từ
    thành đốm, thành mảng
    với chất lượng không đều