Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superficially /,su:pə'fi∫əli/  /,sju:pə'fi∫əli/

  • Phó từ
    ở bề mặt
    [một cách] nông cạn