Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incompletely /,iŋkəm'pli:tli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đầy đủ