Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sketchiness /'sket∫inis/  

  • Danh từ
    sự sơ sài